VRGH
VRGH I ARENA
VRGH
VRGH I ARENA

Algemene
voorwaarden

Definities
1. Onder "VRGamehouse" wordt verstaan de venootschap onder firma "VRGamehouse", gevestigd en kantoorhoudende aan Warmoesstraat 155, 1012JC Amsterdam, Nederland.
2. Onder "de Afnemer" wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met VR Gamehouse een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van VR Gamehouse.
3. Onder "de Deelnemer" wordt verstaan elke persoon die deelneemt aan het Spel.
4. Onder "het Spel" wordt verstaan de virtual reality games welke gespeeld worden in het pand van VR Gamehouse.
5. Onder "het Pand" wordt verstaan het pand waar het Spel wordt gespeeld.
6. Onder 'de Vergoeding' wordt verstaan de totale prijs die de Afnemer voor zichzelf (en eventuele Deelnemers) betaalt om deel te nemen aan het Spel.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die VR Gamehouse sluit, alsmede op elke deelname aan het Spel. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig Afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
8. Een ieder, die in het Pand wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van VR Gamehouse in het Pand bevindt, wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Garantieaantallen
9. Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Indien er minder deelnemers zijn dan het aangegeven garantieaantal, dan worden ten minste de kosten voor het minimum aantal deelnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen worden bij de reservering kenbaar gemaakt.

Betaling
10. Betaling dient te geschieden voordat de Afnemer (en eventuele Deelnemers die hem vergezellen) gebruik maakt van enige faciliteit van VR Arcade.
11. In geval van reserveringen dient schriftelijk te worden toegezegd. Deze toezegging is bindend, tenzij anders overeengekomen. Het bedrag dient te worden voldaan bij het maken van de reservering, tenzij anders overeengekomen.
12. Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
13. In geval van betaling achteraf heeft VR Gamehouse het recht administratiekosten in rekening te brengen.

Wanbetaling
14. Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De Afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.
15. Bij niet of niet-tijdige betaling is de Afnemer incassokosten verschuldigd. Een Afnemer zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.

Reserveringen
16. Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
17. VR Gamehouse behoudt zich het recht voor om verschillende reserveringen samen te voegen tot één Spel. Er kan niet worden gegarandeerd dat een (groep) deelnemer(s) het Spel voor zich zelf heeft/hebben, tenzij er wordt betaald voor het maximaal aantal plaatsen. Of het een prive-evenement betreft.
18. De tijd die in de bevestiging van de reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het Spel. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij 5-10 min voor de aanvangstijd aanwezig is.
19. Indien de Afnemer niet tijdig arriveert, kan niet worden gegarandeerd dat hij voor de gereserveerde tijdsperiode het Spel kan spelen.
20. VR Gamehouse is niet gehouden om een Deelnemer die niet of niet tijdig arriveert, op een ander tijdstip deel te laten nemen aan het Spel.

Annuleringen
21. Voor wijziging of annuleringsbeleid zie onderaan uw boekingdetails, u gaat hiermee akkoord zodra u die bevestigd of een aanbetaling verricht.

Drugs & Alcohol
22. Het gebruiken en bij zich hebben van alcohol, soft- en harddrugsmiddelen is verboden. Worden bij Deelnemers dergelijke middelen toch aangetroffen, ongeacht voor eigen gebruik of handelsdoeleinden, dan betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve ontzegging van de toegang.
23. Bestaat bij het personeel van VR Gamehouse het vermoeden dat sprake is van bezit en/of gebruik van verdovende en hallucinerende middelen of houdt een Deelnemer zich binnen het Pand verdacht op, dan behoudt VR Gamehouse zich het recht voor om de Deelnemer met onmiddellijke ingang de toegang te ontzeggen.

Eigendommen en kledingstukken van Afnemers
24. Gevonden voorwerpen dienen bij het personeel van VR Gamehouse in te worden geleverd.
25. VR Gamehouse is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere eigendommen van een Afnemer of Deelnemer. Kledingstukken en/of eigendommen die door Deelnemers zijn achtergelaten, worden gedurende een termijn van twee maanden bewaard. Na die termijn worden die zaken opgeruimd.

Veiligheid
26. Van Afnemers en Deelnemers kan worden verlangd dat zij zich legitimeren.
27. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van VR Gamehouse op te volgen.
28. In verband met de veiligheid en orde in en rond het Pand zijn er op verschillende plaatsen zichtbaar en niet- zichtbaar camera's opgesteld. De opnames die met deze camera's worden gemaakt worden niet gedeeld met derden en voor beperkte tijd bewaard, behoudens voor zover de opnames nodig zijn voor de opsporing van eventuele ordeverstoring, wetsovertredingen of ander ongewenst gedrag. Door het aanvaarden van deze voorwaarden stemmen Afnemers en Deelnemers ermee in dat er om voornoemde redenen beelden van hun kunnen worden gemaakt.

Aansprakelijkheid VR Gamehouse
29. Het betreden van de faciliteiten van VR Gamehouse geschiedt voor een ieder op eigen risico.
30. Iedere aansprakelijkheid van VR Gamehouse voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke Afnemers of Deelnemers lijden is uitgesloten.
31. In het geval VR Gamehouse toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Aansprakelijkheid Afnemer en Deelnemer(s)
32. Afnemers en Deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) VR Gamehouse en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van VR Gamehouse en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van Afnemer zelf, of Deelnemers die zich met toestemming van Afnemer in het Pand van VR Gamehouse bevonden.
33. Voor wat betreft de door de Afnemers en Deelnemers te gebruiken materialen tijdens het spelen geldt dat het volgende bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of beschadiging van het betreffende materiaal:

Markers EUR 250
VR Bril EUR 1000
Computers (PC / Backpack) EUR 3000
Koptelefoon EUR 125
Geweer EUR 500
HTC Controller EUR 200
Index Controller EUR 200

34. Afnemer vrijwaart VR Gamehouse voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Afnemer of Deelnemers die zich met toestemming van Afnemer op het terrein van VR Gamehouse bevonden.

Minimumleeftijd
35. Deelnemers dienen op de dag van Deelname 13 jaar of ouder te zijn. Deelnemers onder de 18 jaar dienen ten alle tijden begeleid te worden door een volwassene.

Wijziging algemene voorwaarden
36. VR Gamehouse is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen.

Toepasselijk recht
37. Op alle overeenkomsten gesloten met VR Gamehouse is Nederlands recht van toepassing.
38. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van VR Gamehouse, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.